Vietnamese English Chinese

Contact

ASIA HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY:

Factory/總公司:
KE A2/7 Tan Kien Binh Loi (Tran Dai Nghia) St., 芳譚濤阿, 全平新,
Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: 08. 3.877.0755 - 08. 3.877.0062
Fax: 84. 3.877.0093

 

代表處 – Marketing Department:
R1/49 - 紅福4塊,富美興地區,裴邦多昂
大道7區,胡志明市,越南。
Tel: 84.8.5412 2948 - 84.8.5412 0781
Fax: 84.8.5412 2947

 

請填寫以下表單。我們將與您聯繫,盡快。
您也給我們反饋的電子郵件。
全名 * :
公司 * :
地址:
電話 * :
Email * :
標題 * :
內容 *: