Tiếng Việt English 华语

Dành cho nhà đầu tư » Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất HLAC quý II - 2009

Báo cáo tài chình hợp nhất HLAC quý I - 2009

Báo cáo tài chính HLAC quý I- 2009

Báo cái tài chính hợp nhất HLAC đã kiểm toán (ngày 31/12/2008)

Báo cáo tài chính HLAC đã kiểm toán(ngày 31/12/2008)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008

Công văn giải trình ngày 31/12/2008 - phần 2

Công văn giải trình ngày 31/12/2008

Báo cáo tài chính công ty Hữu Liên Á Châu năm 2008

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2008

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2008

Báo cáo vốn kinh doanh của chủ sở hữu đầu tư đã được kiểm toán đến ngày 31/01/2008

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2007

Phụ lục báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm soát cho nội bộ kết thúc vào ngày 31/12/2006

  TÀI KHOẢN      |     TUYỂN DỤNG      |      SƠ ĐỒ SITE     |     LIÊN HỆ      |     HỎI ĐÁP