Tiếng Việt English 华语  
   
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CỔ ĐÔNG SẢN PHẨM PHÂN PHỐI THƯ VIỆN
THÔNG BÁO
GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THÔNG TIN NỘI BỘ
 
Tờ trinh lựa chọn công ty kiểm toán  
To trinh lua chon cong ty kiem toan.pdf
Các nội dung khác
1. Tờ trình di dời nhà máy, thành lập công ty Đầu tư Hữu Liên
2. Tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh
3. Tờ trình bầu cử thay thế HĐQT và Ban Kiểm Soát
4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ
5. Báo cáo HĐQT 2008
6. Báo cáo BKS
7. Bản cáo bạch
8. Huong dan cua BTC
9. Dieu le du thao 07.04.08
10. Dang ky tham du 1D
 
TÀI KHOẢN TUYỂN DỤNG SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ FAQ